FANDOM


Flage de CHinie

La Cina ne "Il Mondo Futuro" è formata dalla Cina attuale più Taiwan, 2 Coree e Giappone.

Nord-Ovest Cina

 1. Sinkiang Uighur
 2. Tsingai
 3.  SHensi
 4.  Kansu
 5.  Ningsia Hui

Sud-Ovest Cina

 1. Tibet
 2. Szechwan
 3. Chongqing
 4. Yunnan
 5. Kweichow

Sud Cina

 1. Hunan
 2. Kwangsi-Chuang
 3. Hainan
 4. Kjangse
 5. Kwangtung
 6. Xong Kong
 7. Macao
 8.  Fukien
 9. Taiwan

Centro Cina

 1.  Honan
 2.  Hupeh
 3.  Anhwei
 4.  Kiangsu
 5.  SHangai
 6.  CHekiang
 7.  SHantung
 8.  SHansi
 9.  Hopeh
 10.  Tientsin

Nord-Est Cina

 1. Mongolia Interna
 2.  Heilungkiang
 3.  Kirin
 4.  Liaoning

Est Cina

 1. Corea del Nord / Nord Corea
 2. Corea del Sud / Sud Corea
 3. Giappone

Vedi anche Modifica

I contenuti della comunità sono disponibili sotto la licenza CC-BY-SA a meno che non sia diversamente specificato.